Type and press Enter.

SEASONAL VEGETABLES SINGAPOREAN STYLE